„Nech je mierou vášho života láska a nezabúdajte, deti moje,
že modlitba a pôst konajú zázraky vo vás a okolo vás...modlitbou a pôstom
môžete zastaviť vojny i prírodné katastrofy...“

Kráľovná pokoja, Medžugorie

Background

O modlitbe a pôste za Slovensko

Môžete si vybrať jeden deň v mesiaci, kedy sa budete v roku 2022 modliť a postiť za Slovensko. Za odvrátenie všetkého zla, ochranu a požehnanie našej krajiny.

Príklad modlitby a pôstu

Ak sa v tabuľke zapíšete do políčka č.3, tak každého 3. dňa v mesiaci (3. januára, 3.februára - až 3.decembra) sa budete modliť a postiť do konca roka 2022.

Ak má mesiac menej ako 31 dní

V prípade ak sa zapíšete na políčko - 31. deň, tak počas mesiacov, ktoré majú len 30 kalendárnych dní, sa svojimi modlitbami a pôstom duchovne spojíte s modliacimi, ktorí sa obetujú na tento úmysel každého 30-teho v mesiaci. To isté platí pre február, kedy sa môžete modliť a postiť posledný deň mesiaca.

Čo ak zabudnem?

(I to sa môže stať ) Pán pozerá na srdce. Deň pôstu a modlitby si môžeme nahradiť.

Background
Background

Ako sa postiť

Odporúčame pôst ako ho v Katolíckej cirkvi prežívame na Popolcovú stredu a Veľký piatok. To znamená, že iba raz za deň sa dosýta najesť a zdržať sa mäsitého jedla alebo sa postiť o chlebe a vode. Ak máte zdravotné obmedzenia a nemôžete sa týmto spôsobom postiť, môžete si vybrať inú, Vám primeranú formu pôstu.

Ako sa modliť

Odporúčame pomodliť sa ruženec, ak je to možné všetky štyri časti počas dňa (radostné, bolestné, slávnostné tajomstvá a ruženec svetla).


Pôst, modlitbu, utrpenie, všetko čo naplní náš deň obetujeme za tento úmysel: ZA ODVRÁTENIE VŠETKÉHO ZLA, OCHRANU A POŽEHNANIE SLOVENSKA.

Modlitba za Slovensko

Všemohúci Bože, Otče, tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť. Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení, spôsobenými pandémiou a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých, o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú, o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození, o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú politickú zodpovednosť v rozličnom stupni. Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození nielen na tele, lež aj duchovne a morálne. V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu, stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť mamonou a nemravnosťou. Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali. Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku. S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami. Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda. Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe. O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Slovenskí biskupi povolávajú k modlitbe za odvrátenie pandémie koronavírusu a šíreniu nasledujúcej modlitby za Slovensko intenzívne medzi všetkými veriacimi.

Registrácia
Vyberte si deň v mesiaci, ktorý sa budete modliť a postiť za Slovensko počas roku 2022.
Tabuľka obsahuje 31 políčok. Každé políčko predstavuje konkrétny deň všetkých 12 mesiacov.IKONA sv. JOZEFABackground

Podkladom ikony je zlatá farba, ktorá na ikonách vyjadruje prináležitosť k Bohu. Preto odev Ježiša Krista je zlatý, lebo je Božím Synom. Jozefov odev je kombináciou modrej a červenej farby. Modrá je nebeskou farbou. Vyjadruje svätosť človeka. Červená je farbou obety ale aj horlivosti a Ducha Svätého. V ľavom hornom rohu je ruka, ktorá ukazuje 3 prsty. Je to symbol Najsvätejšej Trojice – Otca, Syna a Ducha Svätého. Celé dielo spásy je Božím dielom. Prsty palca a prsteníka, ktoré nevidieť na obraze, sú spojené, lebo vyjadrujú dve prirodzenosti spojené v jednej z osôb Trojice – Pána Ježiša, ktorý má božskú a ľudskú prirodzenosť. Ruka je v polohe požehnania, tzn. všetko sa deje v súlade s Božou vôľou. Ježiš svoj pohľad upiera na ruku, lebo je Synom nebeského Otca. Prišiel na svet, aby plnil Otcovu vôľu. Dieťa je zobrazené tak, že sedí. Táto poloha je znamením vyučovania. Pán Ježiš prišiel, aby učil Božiu náuku. Kristus má taktiež na jednej ruke zobrazene 3 prsty, lebo je jednou z osôb Najsvätejšej Trojice. Je pravý Boh. Druhou rukou ukazuje na zvitok. Na ňom je napísané v taliančine najväčšie prikázanie: „Počuj, Izrael, Pán je náš Boh, Pán je jediný! A ty budeš milovať Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou.“ Pán Ježiš bude v dospelosti učiť ľudí, aby v ich živote bol Boh vždy na prvom miest. Každý nábožný Žid sa toto vyznanie viery modlí každé ráno a večer. Svätý Jozef drží zvitok vo svojej ruke, lebo každý židovský otec učí svojho syna toto prikázanie ako prvú modlitbu. Ukazovákom druhej ruky ukazuje na ruku nebeského Otca, lebo plní jeho vôľu. Svätý Jozef prijal poslanie, ktoré mu Boh zveril, aby na tejto zemi formoval dieťa Ježiša a viedol ho k Bohu. Pri hlave Pána Ježiša je napísané „Emmanuel“. Anjel zvestoval Jozefovi, že v osobe Pána Ježiša sa naplní, čo povedal prorok Izaiáš: „Hľa panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená Boh s nami.“(Mt 1, 23) Toto proroctvo odkazuje na zázračné počatie Pána Ježiša z Panny Márie, ale taktiež vyjadruje, že v jeho osobe Boh prebýva medzi nami.

Pápež František sa už 40 rokov každý deň modlí k sv. Jozefovi túto modlitbu:

„Slávny patriarcha sv. Jozef, ktorého moc dokáže urobiť možnými veci nemožné, príď mi na pomoc v týchto chvíľach úzkosti a ťažkosti. Vezmi pod svoju ochranu situácie tak ťažké a náročné, ktoré ti zverujem, aby mali šťastlivé vyriešenie. Môj milovaný otec, všetku svoju dôveru vkladám do teba. Nech sa nepovie, že som ťa vzýval márne; a pretože ty všetko môžeš u Ježiša a Márie, ukáž mi, že tvoja dobrota je taká veľká ako tvoja moc. Amen.“